9010, гр. Варна, ул. "Д-р Иван Басанович" №118

0878 300 513

Сдружение с нестопанска цел АЛТРУИСТ

Follow Us

Визитка

Сдружение с нестопанска цел "Алтруист" e независима неправителствена организация, която първа и засега единствена в Североизточна България си е поставила за основна цел превенция на насилието чрез корекция в поведението на лица и групи от лица, извършители на насилие във всичките му форми и проявления.

Организацията работи за:

 • развитие и утвърждаване на гражданското общество;
 • съдействие и сътрудничество за реинтеграцията и личностната реализация на криминално проявени лица;
 • съдействие за защита на човешките права на криминално проявени лица;
 • създаване на условия за промяна на общественото съзнание и преодоляване на проявите на безразличие и дискриминация към лица с проблеми;
 • синхронизирано и ефективно взаимодействие с организации със сходни цели и предмет на дейност при интеграцията и личностната реализация на криминално проявени лица, нуждаещи се от подкрепа.

За реализацията на своите цели организацията:

 • Разработва и внедрява експериментални програми и модели;
 • Развива обучителни, консултантски, информационно-образователни и издателски дейности;
 • Подобрява диалога и междуинституционалните връзки;
 • Провежда застъпнически кампании в полза на целевите групи;
 • Предоставя социални услуги на правонарушители и техните семейства;
 • Изгражда национални и международни партньорства.

Създадена е през 2010 година във Варна първоначално като сдружение, осъществяващо дейност в частна полза, а след решение на Общото събрание и промяна в Устава през 2014 г. „Алтруист” се пререгистрира като сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.